Kup bilet
Kupując bilet akceptujesz poniższy regulamin.

Regulamin II Kongresu Pracy Tymczasowej

Regulamin rejestracji uczestników na II Kongres Pracy Tymczasowej organizowany przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia SKA

.

§1. Postanowienia ogólne

1.1. II Kongres Pracy Tymczasowej zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbywa się w dniu 28.09.2017 i organizowany jest przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Spółkę Komandytowo-Akcyjną, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.2. Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzią w Warszawie ul. Karczewska 18.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresu i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Kongresu są osoby związane zawodowo z tematyką Kongresu, przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych oraz przedstawiciele sponsorów i patronów medialnych.

1.5. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongres-apt.org.pl.

.

§2. Uczestnictwo w Kongresu

2.1. Warunkami uczestnictwa w Kongresie są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego za pośrednictem systemu Evenea lub przesłanie zgłoszenia na adres korespondencyjny Organizatora (Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Spółka komandytowo-akcyjna) 00-667 Warszawa ul. Koszykowa 69 lok. 3 lub e-mail biuro@saz.org.pl lub zgłoszenie w Biurze Organizatora bądź osobiście w recepcji w dniach trwania Kongresu oraz

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Kongresie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kongresyjnego pod adresem www.kongres-apt.org.pl.

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.

2.4. Koszt udziału w Kongresie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego Evenea dostępnego ze strony www.kongres-apt.org.pl  upływa w dniu 27.09.2017. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji w czasie trwania Kongresu w miarę dostępności miejsc.

.

§3. Rezygnacja z udziału w Kongresie

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej. Dopuszcza się rezygnację złożoną drogą mailową na adres biuro@saz.org.pl

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 15. dnia przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 14. dniu przed rozpoczęciem Kongresu lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

.

§4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu pod adresem www.kongres-apt.org.pl.

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kongresie.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kongresu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

.

§5. Postanowienia końcowe

5.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

5.2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie.

5.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kongresu. Kongres ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

5.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem.

5.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.kongres-apt.org.pl.

5.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.