Kup biletKupując bilet akceptujesz poniższy regulamin.

Regulamin III Kongresu Pracy Tymczasowej

Regulamin rejestracji uczestników na III Kongres Pracy Tymczasowej organizowany przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

1. Postanowienia ogólne

1.1. III Kongres Pracy Tymczasowej zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbywa się w dniu 27.09.2018 i organizowany jest przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, zwanym w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.2. Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 69 lok. 3.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresu i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Kongresu są osoby związane zawodowo z tematyką Kongresu, przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych oraz przedstawiciele sponsorów i patronów medialnych.

1.5. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongres-apt.org.pl.

 

2. Uczestnictwo w Kongresu

2.1. Warunkami uczestnictwa w Kongresie są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego za pośrednictem systemu Evenea lub przesłanie zgłoszenia na adres korespondencyjny Organizatora (Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia) 00-667 Warszawa ul. Koszykowa 69 lok. 3 lub e-mail biuro@saz.org.pl lub zgłoszenie w Biurze Organizatora bądź osobiście w recepcji w dniach trwania Kongresu oraz

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Kongresie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kongresyjnego pod adresem www.kongres-apt.org.pl.

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.

2.4. Koszt udziału w Kongresie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego Evenea dostępnego ze strony www.kongres-apt.org.pl  upływa w dniu 26.09.2018r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji w czasie trwania Kongresu w miarę dostępności miejsc.

3. Rezygnacja z udziału w Kongresie

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej. Dopuszcza się rezygnację złożoną drogą mailową na adres biuro@saz.org.pl

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 7. dnia przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 6. dniu przed rozpoczęciem Kongresu lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

 

4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu pod adresem www.kongres-apt.org.pl.

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kongresie.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kongresu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Kongresu jest Organizator Kongresu – Związek Pracodawców Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa (nr KRS: 0000233981). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia Kongresu, w tym w celu przeprowadzenia komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kongresu, a także w celach marketingowych.

5.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Kongresie.

5.3. Uczestników Kongresu, którzy podają dane osobowe Organizatorowi Kongresu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.4. Organizator Kongresu będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa podmiotu, w którym Uczestnik jest zatrudniony, adres korespondencyjny.

5.5. Uczestnikom Kongresu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.6. Uczestnicy Kongresu zezwolą na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska oraz informacji o podmiocie, w którym są zatrudnieni, w celu informowania o przebiegu Kongresu przez Organizatora na jego stronie internetowej: www.saz.org.pl oraz na stronie www.kongres-apt.org.pl

5.7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Kongresu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

5.8. Dane uczestników Kongresu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

5.9. Dane uczestników Kongresu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

5.10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnianiem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem.

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.kongres-apt.org.pl.

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.